NOTA INFORMATIVA I DE CONSENTIMENT PER A FORMULARIS


D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de l’Assemblea Nacional Catalana (d’ara endavant, Assemblea).
Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili, es podran emprar per la tramesa de comunicacions de l’Assemblea que puguin ésser del vostre interès.
El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori.
En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a l’Assemblea. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en què es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del DNI o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció.

L’adreça del responsable del tractament és:
Assemblea Nacional Catalana
,
carrer de la Marina, 
315, 08025, Barcelona,
dpo@assemblea.cat