AGRUPACIÓ D'ELECTORS: COM S'ORGANITZEN I EN QUÈ ES DIFERENCIEN D'UN PARTIT POLÍTIC


DEFINICIÓ D'AGRUPACIÓ D'ELECTORS

Agrupació de ciutadans que presenten una candidatura en unes eleccions (termcat.cat) a través d'un procés de recollida de signatures d'aval; no té voluntat de permanència i si volen presentar-se en un altre procés electoral han de fer una nova recollida de signatures. Aquesta condició de temporalitat és la seva principal característica.

Per poder-se presentar en una circumscripció electoral cal recollir un determinat nombre de signatures com aval. La recollida de les signatures necessàries s'ha de fer per a cada convocatòria electoral en què hom es vulgui presentar.

Per a les eleccions al Parlament de Catalunya cal un 1% dels inscrits al cens de la circumscripció electoral corresponent.

QUAN S'INICIA LA RECOLLIDA DE SIGNATURES?

Amb la convocatòria electoral. Els candidats i candidates poden signar.

Els documents amb les signatures autenticades han de presentar-se conjuntament amb la pròpia candidatura i dins del termini per a la presentació, davant la Junta electoral corresponent entre el quinzè dia i el vintè dia posterior a la convocatòria d'eleccions.

Cada agrupació d'electors és autònoma i independent de qualsevol altra.

ÀMBIT TERRITORIAL

La circumscripció electoral. Això vol dir, en el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, una agrupació d'electors per cada una de les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

QUÈ DIFERENCIA L'AGRUPACIÓ D'ELECTORES I ELECTORS D'UN PARTIT POLÍTIC?

Els partits polítics són organitzacions polítiques, amb estructura directiva, de base associativa formada per afiliats, s'adscriuen a una ideologia determinada o a un grup determinat amb l'objectiu de participar a eleccions o sufragis. Els partits polítics tenen personalitat jurídica estable i perdurable en el temps, registrats com a tals en el registre de partits polítics del Ministerio del Interior espanyol en base als seus estatuts i acta fundacional, que els vincula.

Els partits polítics no necessiten recollir firmes per presentar-se a les eleccions si ja han obtingut prèviament representació. (Tanmateix per a les eleccions al Parlament de Catalunya o a les Cortes Generales, els partits que no hagin obtingut representació en la convocatòria d'eleccions anterior necessitaran la signatura almenys, del 0,1% dels electors inscrits al cens electoral de la circumscripció per a la qual pretenguin la seva nova elecció).

Tenen obligacions comptables: llibres de tresoreria, inventari i balanços i rendició de comptes anuals derivats de la seva condició permanent.

No és possible la conversió d'una agrupació d'electors en un partit polític.